Resor ur vår katalog

resealmanacka

 

Facebook _knapp

Instagram

Miljoelogga2015

Bakgrund Bakgrund
Företag i vår koncern

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR

 

SVENSKA RESEBYRÅFÖRENINGENS VILLKOR FÖR PAKETRESOR (2014-03-02)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyråföreningen (i det följande ”arrangören”), och resenär vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande eller särskilda villkor.

1. Inledande bestämmelser 1.1 Vad är en paketresa?

1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som bestar av
- transport och
- inkvartering eller
- nagon av dessa tjänster i kombination med nagon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genom-förande samt, om förhallandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingaende flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingar i paketresan sasom hotell, flygplatser, transportmedel etc.

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda sa att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas fran vidare deltagande i resan. Resenären far i sadana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingaende upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om even-tuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhallande till EES-medborgare.

1.2.6. Resenären ska omgaende efter mottagandet noga ga genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att samtliga namn är stavade pa samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgaende meddelas arrangören.

1.2.7. Resenären ska omgaende meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för aterbekräftelse av flygningar, som ingar i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlatelse att aterbekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna, och att resenären saledes kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.

1.2.9. Resenären ska löpande halla sig uppdaterad om avreseplatser och avgangstider, t.ex. genom att omgaende efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgang flyget avgar ifran. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstaende skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlatenhet att följa dessa skyldigheter medför.

1.2.11. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingar avtal med arrangören. Huvudresenären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären. Aterbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter sa att han kan nas av viktiga meddela-nden. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer.

1.3. Pris och avtalade tjänster

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingar i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehallit sig rätten att göra ändringar och resenären har fatt information om sadana ändringar innan avtalet ingas.

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgar av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingaende, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.

1.3.3. Priset ska anges pa sadant sätt att hela resans pris tydligt framgar. Det ska omfatta alla i avtalet ingaende tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

1.3.4. Pa destinationsorten kan det förekomma krav pa flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingas, da dessa beror pa lokala regler eller pa att extra tjänster utnyttjas som inte ingar i avtalet.

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgar, är resans pris baserat pa inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt att ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingaende eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav pa enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fatt information om eller pa annat sätt konstaterat ändringen.

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingar i avtalet endast om dessa salts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer pa resenärens begäran ingar i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav pa ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framga hur manga deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fatt information om att resan inte blir av. Uppnas inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sadana fall inte rätt till skadestand.

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingas upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sadana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan.

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifraga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsomradet (EES). Är inte resenären medborgare i en sadan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda pa vad som gäller i fraga om pass och visum.

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingas ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och resenären önskar teckna sadan via arrangören, maste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingas. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand.

1.4. Avtalets ingående

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmal.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om nagon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sadan bestämmelse ska tydligt framga av arrangörens villkor.

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sadan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med arrangörens avbeställningsvillkor.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Anmälan och betalning

Inbetalningskort bifogas ditt Resebevis. Anmälningsavgift är en delbetalning av din resa. Dagstur ej anmälningsavgift, gäller ej teater och konsertresor.
2-3 dagarsresor: Anmälningsavgiften är 300:- + ev. avbeställningsskydd
4-10 dagarsresor: Anmälningsavgiften är 500:- + ev. avbeställningsskydd
Buss/flyg: Anmälningsavgiften är 1000:- + ev. avbeställningsskydd
Flyg- och kryssningspaket, Royal Caribbean Cruise Line, RCCL: Anmälningsavgiften är 2000:- + ev. avbeställningsskydd
Slutlikvid erläggs senast: bussresor 30 dagar före avresan, flyg och kryssningsresor 40 dagar före avresan, dagsturer 14 dagar före avresan.

2. Ändring av avtalet

2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, far arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror pÅ:
− ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
− ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, sasom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
− ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sadana fall far priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt

2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär far priset höjas med samma belopp.

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.4. Priset far inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska sa snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

2.1.5. Resans pris ska pa motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Prisändring

Ändring av priset kan ske enligt § 2.1.1 – 2.1.5. Samtliga pris- och faktauppgifter är baserade pa uppgifter tillgängliga 2015-12-01. Vi reserverar oss för eventuella valutaförändringar och tryckfel, samt ändringar vi tvingats göra efter pressläggning. Kontroll av bekräftelse Resenären har skyldighet att själv kontrollera bekräftelsen sa snart den erhalls. Eventuella felaktigheter maste patalas omgaende

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlata resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlats till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingaende, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlata resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlatelse inte är möjlig pa grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte far överlatas, innebär en överlatelse av paketresan att resenären inte far nagon aterbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlats till, maste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlata en resa ska alltid tydligt framga av avtalet.

2.2.2. Resenären och den som paketresan överlats till ansvarar solidariskt för det belopp som aterstar att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlatelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlatelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa

2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingaende av resans tidpunkt, resmal, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framga av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till aterbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa

2.3.2.1. Om arrangören maste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom.

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:
− häva avtalet och fa tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
− delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa

2.3.3.1. Pa grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahalla delar av de avtalade tjänsterna. I sadana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det pa grund av dessas speciella karaktär vara svart att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhallanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sadana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestand och/eller prisavdrag.

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller

2.3.3.2 beror pa omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestand. Om ändringar beror pa underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri fran skadestandsskyldighet endast om det beror pa en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Barnrabatt

Gäller under förutsättning att barnet sover i extrabädd och delar rum med två fullt betalande. 50% rabatt för barn 2-6 år, 25% rabatt barn 7-12 år. Gäller ej kryssningar, flygresor och flygpaket. (OBS! Bakåtvända bilstolar går ej att använda i våra bussar. Medtag egen bilkudde) .

Del i dubbelrum

Vid flerdagarsresor går det bra att boka in sig i ”del i dubbelrum”på dam- eller herrplats. Det måste dock vara minst 8 veckor kvar till avresa vid bokningstillfället. SmålandsBussen äger rätt att sammanföra resenär av samma kön. Finns ingen annan medresenär att dela rum med erhåller kunden enkelrum utan kostnad. Bokning av ”del i dubbelrum” gäller ej kryssningar, flygresor / flygpaket och teater / konsertresor.

3. Avtalets upphörande

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske pa sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgar ska uppsägningen ske skriftligen.

3.1.2. Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid resenärens avbeställning har arrangören rätt att fa ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan i sina kompletterande villkor ange skäliga standardiserade avbeställningsavgifter pa grundval av tidpunkten för avbeställningen. Om det inte finns nagra standardiserade uppsägningsavgifter, har resenären rätt att fa tillbaka paketresans pris med avdrag för sadana kostnader som arrangören ska betala. Arrangören ska pa begäran av resenären skriftligen redovisa hur kostnaderna beräknats.

KOMPLETTERANDE VILLKOR

Avbokningsregler för våra bussresor utan avbeställningsskydd:

• Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa ska resenären betala 10 % av resans pris.
• Vid avbeställning 30 till 15 dagar före avresa ska resenären betala 25 % av resans pris.
• Vid avbeställning 14 dagar till 72 timmar före avresa ska resenären betala 50 % av resans pris.
• Sker avbeställningen senare än 72 timmar före avresa ska resenären betala hela resans pris.
• Dagstur expeditionsavgift 100:- till 14 dagar före avresan, därefter kostad enligt villkor ovan.

Avbokningsregler för våra flyg- och kryssningspaket, utan avbeställningsskydd:

• Mer än 30 dagar före avresa kostnad 2000:-/person
• 30-22 dagar före avresa: 25% (dock lägst 2000:-)
• 21-8 dagar före avresa: 50%,
• 7 dagar innan avresa 100%

* Teaterbiljett/evenemangsbiljett är ej återbetalningsbar.

* Genomförande av resan Resan genomföres med ett deltagarantal av minst 25 personer.

* Meddelande om resans inställelse lämnas senast 14 dagar före avresan vid flerdagars-resor, senast 7 dagar innan vid dagsturer.

3.2 Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

3.2.1. Saväl arrangören som resenären har rätt att franträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, pa eller i närheten av resmalet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt paverkar resans genomförande eller förhallandena pa resmalet vid den tidpunkt da resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören franträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att fa tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören franträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestand.

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sadan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden fran svenska och internationella myndigheter. En avradan av Utrikesdepartementet fran resor till det aktuella resmalet ska anses som en sadan händelse.

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingaende kände till att sadan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelag eller om händelsen var allmänt känd.

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av

3.2.1 men ända avbeställer, gäller avbeställningsreglerna i punkt

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sadan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Avbeställningsskydd

Avbeställning gäller vid avbokning pga. sjukdom eller dödsfall. Läkarintyg krävs.

Avbeställningsskyddet måste tecknas vid bokning.
50:- för dagstur
150:- för dagstur teater
150:- för 2-3 dagarsresor
190:- för 4-10 dagarsresor
600:- för flyg- och kryssningspaket, kombinationsresa buss/flyg.

Återbetalning med undantag för expeditionskostnad:
50:- kostnad vid avbokning dagstur
200:- + avb.skydd dagstur teater
200:- + avb.skydd vid 2-3 dagarsresor
300:- + avb.skydd vid 4-10 dagarsresor

4. Fel och brister

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgaende, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angar, för att ge arrangören möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske pa resmalet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör pa plats.

4.1.3. Resenären far inte aberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav pa skadestand eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

4.1.5. Framförs krav pa grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än tva manader fran den tidpunkt, da resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att aberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste man begränsa skada.

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Reklamation Eventuella klagomål på hotell eller andra delar av en resans arrangemang måste framföras till reseledaren under resan. Därefter behandlas ärendet av researrangören, om ej felet tillrättalagts av reseledaren. Eventuella klagomål mottages endast skriftligen inom 30 dagar efter avslutad

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar

5.1. Arrangörens ansvar för krav pa grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgar av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport pa sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EUförordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.

5.3. Ovanstaende medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas sa snart händelserna kommer till resenären kännedom. Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras pa ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremal sasom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremal. Särskild deklaration ska i sadana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomal och besvär har han/hon enligt Montreal-konventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som star pa resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).

KOMPLETTERANDE VILLKOR
Arrangör/Resegaranti

Arrangör enligt resegarantilagen är Smålands Resebyrå i Jönköping AB, som till Kammarkollegiet ställt lagstadgad resegaranti.

6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyraföreningen och är skyddade av upphovsrätt